REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

obiektu położonego w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 155

§ 1


1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego budynku położonego w Białysmstoku przy ul Ciołkowskiego 155, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

§ 2


1. Stosowanie monitoringu jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, w szczególności monitoring stosowany jest w celu:

a) Zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników obiektu oraz osób przebywających na terenie obiektu, jak i wokół niego.

b) Ochrony mienia administratora oraz ochrony informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę

c) Ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu, zachowań nagannych i wybryków chuligańskich.

d) Ograniczanie dostępu do obiektu i jej terenu dla osób nieuprawnionych i niepożądanych.

e) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,

f) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.),

g) sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właściciela obiektu.

§ 31. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

2. Rejestracji i zapisowi na nośniku fizycznym podlega jedynie wizja z kamer systemu monitoringu.

3. Dźwięk nie jest rejestrowany.

§ 41. Przez miejsce objęte monitoringiem wizyjnym, określone w § 1 należy rozumieć:

wejście główne ,
hol oraz korytarze w budynku,
wejście służbowe /tylne/,
klatka schodowa,
teren bezpośrednio przylegający do budynku oraz parking wewnętrzny,
garaże
pomieszczenia użyktowane przez firmę Biamet Bis

2. System monitoringu wizyjnego składa się z:

  • 8 kamer rejestrujących obraz w kolorze i rozdzielczości umożliwiającej identyfikacje osób, w tym z 8 kamer wewnętrznych oraz 8 kamer zewnętrznych
  • urządzeń i oprogramowania rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym oraz pozwalającego na jego odczyt /rejestrator/.
  • monitora do podglądu obrazu z kamer i zarejestrowanych nagrań


3. System monitoringu nie obejmuje pomieszczeń, które nie są przeznaczone do wykonywania pracy, takich jak np. toaleta, szatnia lub pomieszczenie socjalne.

4. Użytkownicy obiektu zostali poinformowani o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego poprzez oznakowanie stosownymi tabliczkami informacyjnymi.

§ 51. Rejestrator monitorujący budynek obiektu i teren wokół znajduje się w pomieszczeniu, do którego dostęp mają tylko osoby upoważnione tj. administrator. Rejestrator umieszczony jest w zamykanym na klucz pomieszczeniu, wyposażonym w system alarmowy .

2. Dostęp do pomieszczenia, o którym mowa w ust.1 mają tylko osoby upoważnione przez Administratora.

3. Stanowisko komputerowe z monitorem , na którym jest wyświetlany obraz z kamer znajduje się w pomieszczeniu specjalnie do tego celu przeznaczonym, zamykanym na klucz wyposażonym w system kontroli dostępu.

4. Stanowisko komputerowe, o którym mowa w ust.3 dodatkowo chronione jest loginem oraz hasłem dostępu.

5. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienie wydane przez Administratora.

6. Zapis obrazu może być udostępniony:

a) pracownikom Administratora w ramach czynności wykonywanych w trakcie prowadzenia postępowanie wewnętrznego mającego na celu wyjaśnienie okoliczności:

• zdarzeń związanych z zachowaniem nagannym, wybrykami chuligańskimi oraz innymi zachowaniami niepożądanymi zagrażającymi zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,

• sytuacji konfliktowych lub związanych z ustalaniem sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w budynku,

b) właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań.

7. Dane udostępnia się podmiotom określonym w ust. 6 pkt.b wraz z protokołem przekazania danych z systemu monitoringu na nośniku elektronicznym.

8. Nagrania przechowywane są przez administratora przez okres 30 dni. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie.

9. Administrator prowadzi rejestr udostępniania nagrań z monitoringu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu .

§ 61. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma jedynie administrator obiektu.

2. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem .25.05.2018r.

Telefony alarmowe:

Administrator obiektu: 696045876

997, 112 – Policja - numer alarmowy